ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหาร ครู  พนักงานราชการและลูกจ้าง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งและแยกชาย-หญิง 

ปีการศึกษา 2551

ตำแหน่ง จำนวน
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ครู คศ.2

ครู คศ.1

พนักงานราชการ

ยาม – นักการภารโรง

* ครูช่วยราชการ

1

2

9

3

1

2

15

2

1

1

1

2

24

5

2

2

1

รวม 18 19 37
Advertisements