basic school

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
2. สถานที่ตั้ง ขนาดและแผนที่
3. ลักษณะชุมชน
4. โครงการตามพระราชดำริ
5. อักษรย่อ ปรัชญา  คติพจน์ และคำขวัญประจำโรงเรียน
6. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก

Advertisements